At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Fyzioterapia Ružomberok - rehabilitačné centrum Bonum Salutem

FYZIOTERAPIA RUŽOMBEROK

Fyzioterapia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému. Fyzioterapiu považujeme za liečbu, ktorá smeruje k obnove, udržaniu a podporeniu maximálnej funkčnej zdatnosti ľudského organizmu. Fyzioterapia môže byť prínosná aj k spomaleniu progresie u degeneračných ochorení a u vrodených ochorení. Veľkou súčasťou fyzioterapie je diagnostika funkčných porúch a pohybového potenciálu ľudského tela, ako aj komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti aj v rámci prevencie na udržanie prinavrátených schopností.

HLAVNÉ REHABILITAČNÉ A FYZIKÁLNE METODIKY

  • Kinezioterapeutické metódy, medzi ktoré zaraďujeme mäkké a mobilizačné techniky, postizometrické relaxácie, recipročná inhibícia, facilitačno – inhibičné techniky a pod.
  • Metodiky a programy, ktoré ovplyvňujú riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach, ako sú napr. proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia, senzomotorická stimulácia, koncept manželov Bobathových, Vojtova metodika, Bruggrov a pod.
  • Prostriedky reflexnej terapie ako reflexná masáž, lymfodrenáž a trakčné techniky.
  • Vztlakové, tlakové a termické sily hydrokinezioterapie.
  • Fototerapia
  • Laseroterapia
  • Elektroterapia a magnetoterapia
  • Účinky peloidov, klimatických podmienok, prírodných liečivých vôd, solí a plynov.
  • Ergodiagnostika a ergoterapia.
V oblasti diagnostiky porúch a zhodnotenia funkčného stavu fyzioterapia využíva komplex špecifických meraní, testov a vyšetrení na určenie, kvantifikáciu a objektivizáciu odchýlky od normy. Využíva fyzikálne merania na stanovenie rozsahu pohybu v kĺboch, stupňa svalovej sily jednotlivých svalov, metodiky posudzovania lokomočného systému a pod. V neposlednom rade sa zameriava na diagnostiku pohybových vzorov posturálneho a lokomočného systému , ktoré vedú k stanoveniu komplexného fyzioterapeutického postupu a ergonomickému poradenstvu.
Fyzioterapia sa zaoberá aj edukáciou. Či sa jedná o osobu, ktorá daným ochorením trpí alebo aj o jeho rodinných príslušníkov, ktorí často potrebujú informovať ako postupovať v domácom prostredí. Fyzioterapeut edukuje aj v oblasti ,,zdravého životného štýlu“ a venuje sa od vrcholových športovcov až po pacientov na lôžku.