Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Bonum Salutem s.r.o. so sídlom Madačova 1/A, Ružomberok 034 01, IČO: 51 435 292, zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vl.: 69601/L

Podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:
– Meno a priezvisko
– Dátum narodenia, rodné číslo
– Bydlisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt
– Štátna príslušnosť
– Telefónne číslo
– E-mailová adresa
– Číslo dokladu totožnosti

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:
– Priamo od dotknutej osoby (klienti, zamestnanci), od zmluvnej strany uzatvorenej zmluvy s Prevádzkovateľom, od príslušných orgánov verejnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, verejne prístupné zdroje.

Účely spracovania osobných údajov:
– Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
– Výkon zamestnávateľských práv a povinností podľa Zákonníka práce, plnenie zákonných povinností voči príslušným orgánom a iným verejnoprávnym inštitúciám
– Účtovné, daňové účely, účel archivácie.

Právny základ spracovania osobných údajov:
– Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
– Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinnosti Prevádzkovateľa podľa príslušných právnych predpisov, najmä povinností v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, daní a sociálneho poistenia;
– Spracúvanie je nevyhnutné na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo na účel vykonávania verejného zdravotného poistenia;
– Písomný súhlas dotknutej osoby, ak nie je možné spracúvať osobné údaje na základe žiadneho z vyššie uvedených právnych základov.

Doba uchovávania osobných údajov:
– Po dobu trvania právneho základu spracúvania osobných údajov (trvania zmluvného vzťahu, trvania súhlasu so spracovaním údajov);
– Po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov upravujúcich vedenie registratúry a archiváciu;

Okruh príjemcov osobných údajov:
– Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje svojim externým spolupracovníkom (účtovníkom, audítorom, advokátom), zdravotným poisťovniam, príslušným orgánom alebo verejnoprávnym inštitúciám. Osobné údaje, najmä údaje týkajúce sa zdravia, sa nezverejňujú ani neposkytujú iným osobám na účel marketingu. Prevádzkovateľ pri svojej činnosti neuplatňuje automatizované rozhodovanie ani
profilovanie. Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Poučenie o právach dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:
– Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa uskutoční v tej istej forme ako jeho poskytnutie, t.j. písomne s vlastnoručným podpisom dotknutej osoby.
– Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
– Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak o to oprávnená osoba požiada, Prevádzkovateľ ju informuje o tom, že vykonal opravu a že oprava osobných údajov bola oznámená príjemcom, ktorým poskytol osobné údaje.
– Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, najmä ak odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti o výmaz jej osobných údajov, ak sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, alebo na účel archivácie, vedecké alebo štatistické účely, alebo na uplatnenie právnych nárokov klientmi Prevádzkovateľa alebo samotným Prevádzkovateľom.
– Dotknutá osoba má právo na informáciu o tom, že jej osobné údaje budú ďalej spracúvané na iný účel než ten, na ktorý boli pôvodne získané.
– Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta ich správnosť alebo nezákonnosť ich spracovania Prevádzkovateľom, alebo ak ich dotknutá osoba potrebuje na uplatnenie právneho nároku.
– Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to možné.
– Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu je uverejnený na stránke úradu.
– Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácií o tom, aké opatrenia prijal Prevádzkovateľ na základe jej žiadosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov, v lehote do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak na základe žiadosti nebudú prijaté opatrenia, je Prevádzkovateľ povinný do jedného mesiaca od prijatia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prečo sa stať našim pacientom?

Komplexná starostlivosť

Čo najviac vyšetrení u nás v ambulancii.

Moderné vybavenie

Vybavenie, ktoré pomáha. Moderné a nadšandardné.

Online rezervácia termínu

Možnosť rezervovať termín v pohodlí domova.

Online oborné poradenstvo

Nemusíte nikam chodiť, poradíme vám aj online.

Sme tu pre Vás už 4 roky

Naši odborníci sa o Vaše zdravie starajú už 4 roky.

Komplexná starostlivosť

Čo najviac vyšetrení u nás v ambulancii.

Moderné vybavenie

Vybavenie, ktoré pomáha. Moderné a nadšandardné.

Online rezervácia termínu

Možnosť rezervovať termín v pohodlí domova.

Online oborné poradenstvo

Nemusíte nikam chodiť, poradíme vám aj online.

Sme tu pre Vás už 4 roky

Naši odborníci sa o Vaše zdravie starajú už 4 roky.