REHABILITÁCIA

Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý zahŕňa všetky metódy, snažiace sa o znovuzaradenie (obnovenie, oživenie, regeneráciu) pôvodného stavu pacienta pomocou rôznych metód a techník. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces. Účelom rehabilitácie je čo najviac minimalizovať priame i nepriame dôsledky trvalého dlhodobého postihnutia jedinca.

REHABILITÁCIU MÔŽEME ROZDELIŤ NA:

  • liečebná rehabilitácia
  • sociálna rehabilitácia
  • pedagogická rehabilitácia
  • pracovná rehabilitácia
Liečebná rehabilitácia je súbor včasných diagnostických, organizačných a terapeutických postupov, ktoré smerujú k funkčnej zdatnosti a vytvoreniu podmienok k jej dosiahnutiu.
Sociálna rehabilitácia je proces, kedy osoba s trvalým alebo dlhodobým zdravotným postihnutím podstupuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu sebestačnosti a samostatnosti s ohľadom na zdravotné postihnutie.
Pedagogická rehabilitácia je zhrnutie špecifických pedagogických činností, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti a podporu vzdelávania detí, ako aj ľudí so zdravotným postihnutím.
Pracovná rehabilitácia umožňuje nácvik pracovných zručností a návykov, ktoré sú potrebné na získanie vhodného pracovného miesta, či udržanie si pôvodného zamestnania u klientov so zdravotným postihnutím.